بر اساس استاندارهای بهداشت حرفه ای و به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی و روانی، لازم است تا مقدار صدا و یا ارتعاشی که یک فرد در طول یک دوره کاری روزانه در معرض آن قرار میگیرد بر اساس زمان و تراز (Level) میانگین گیری شده و با مقایسه این شاخص با محدوده های تعیین شده، مدت زمان مناسب برای آن حضور فرد در آن محیط و یا کارکرد بخصوص تعیین گردد.

دزیمتر صدا (Noise Dose Meter) ابزاری است که توسط آن اندازه گیری (دزیمتری) صدا صورت گرفته و پس از یک مرحله اندازه گیری نتایج با مقادیر مجاز مقایسه می گردد.

میزان مواجهه با صدا (Noise exposure level) به ویژه در محیط های کاری که میزان بلندی صدا در طول زمان ثابت نمی باشد انجام می گیرد.

دزیمتر ارتعاش، با قرارگیری شتاب سنج (Accelerometer) در محل صحیح، ارتعاشات واردشده به کل بدن (Whole body) یا بخشی از آن مانند دست و بازو (Hand-Arm) در طول یک دوره کاری روزانه را اندازه گیری می نماید.