حد آسایش صوتی برای مواجهه 8 ساعته

حد آسایش صوتی برای شاغلینی که در محیط های صنعتی با مشاغل دیگر دارای فعالیت فکری می باشند، همانند اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانکی و سایر مشاغل دفتری ،هر چند حدود مجاز در این مبحث برای پیشگیری از عوارض شنوایی برای آنها به تمامی مرجعیت دارد و رعایت آن اجباری می باشد، لیکن با توجه به فعالیت فکری آنان برای تأمین آسایش صوتی، سلامت روحی- روانی و حفظ عملکرد ذهنی آنان، حد آسایش صوتی برای مواجهه ۸ ساعته ۷۰ dBA در حین انجام فعالیت شغلی تعیین شده است.


علاوه بر این تراز صدای زمینه مجاز برای سه حوزه مهم و فراگیر شغلی غیر صنعتی شامل فعالیت های اداری، فعالیتهای بهداشتی درمانی و فعالیت های آموزشی با اقتباس از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مطابق زیر می باشد. لازم به ذکر است اندازه گیری صدای زمینه می بایست بصورت تراز معادل کوتاه مدت ۳۰ دقیقه ای انجام گیرد.

تراز معادل صدای زمینه مجاز برای محیط های شغلی با کاربری مختلف (غیر صنعتی) نوع فعالیت:


  • فعالیت اداری و دفتری = 45
  • فعالیت بهداشتی درمانی: اتاق یا ایستگاه کار، راهروها و سالن ها = 45
  • فعالیت بهداشتی درمانی: اتاق های بستری = 35


  • فعالیت آموزشی= 40