اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار • اهمیت موضوع
 • برنامه حفاظت از شنوایی
 • بخش یکم – اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط کار
 • گفتار یکم: مفاهیم اساسی صوت
 • موج
 • امواج صوتی
 • رفتارهای موج صوتی
 • انواع صوت از نظر ویژگی های امواج
 • بیناب صوتی
 • کمیات اندازه گیری صوت
 • کمیات فیزیکی
 • انواع فشار صوت
 • کمیات لگاریتمی
 • ترازهای صوت
 • انواع صوت از نظر زمان تداوم
 • قواعد صدا
 • جمع ترازهای صوتی
 • میانگین ترازهای صوتی
 • تراز معادل مواجهه صوت
 • انتشار صوت

گفتار دوم: اندازهگیری و ارزیابی صدا

 • ترازسنج صوت
 • شبکه توزین فرکانس
 • شبکه سرعت پاسخ دستگاه
 • مدارهای محاسب و نمایشگر
 • کالیبراسیون ترازسنج صوتی
 • گروه های ترازسنج صوت
 • آنالیزور طیفی صوت
 • دستگاه های ثبات تراز صوت
 • دزیمتر صدا
 • روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا
 • اهداف اندازه گیری
 • انتخاب وسایل اندازه گیری
 • گردآوری اطلاعات
 • حد مجاز مواجهه
 • تعیین ایستگاههای اندازه گیری
 • روشهای اندازه گیری
 • روش شبکه ای منظم
 • نکات کلیدی در اندازه گیری محیطی صدا
 • روش تهیه نقشه صوتی
 • اندازه گیری صدا برای تعیین تراز نشری صدای یک منبع خاص
 • اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی مواجهه کارگر، نکات کلیدی
 • اندازه گیری مواجهه کارگر با صدای کوبه ای و ضربهای
 • روش اندازه گیری صدا در محیطه ای روباز
 • آنالیز فرکانس صدا
 • استانداردها و حدود مجاز مواجهه شغلی با صدا حد مراقبت صدا
 • حد مجاز صدا برای شاغلین دارای فعالیتهای دفتری
 • دزیمتری
 • روش انجام دزیمتری
 • نکات کلیدی در انجام دزیمتری صدا
 • راهنمای نحوه تکمیل فرم گزارش اندازه گیری صدا در محیط کار
 • غربالگری صدا

گفتار سوم: جنبه های بهداشتی مواجهه با صدای شغلی

 • مکانیسم شنوایی
 • صدمات صوتی به دستگاه شنوایی
 • محدوده های افت شنوایی

گفتار چهارم: اصول کنترل صدا

 • روشهای عمومی کنترل فنی
 • کنترل در منبع صوتی
 • کنترل در مسیر و محیط انتشار صوت
 • فناوری استفاده از جاذبهای صدا
 • عایق بندی صوتی
 • اتاقک سازی
 • انباره ها
 • حفاظت فردی
 • انتخاب حفاظ شنوایی

بخش دوم – اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش در محیط کار
گفتار پنجم: مفاهیم اساسی ارتعاش

 • ماهیت ارتعاش
 • معادلات امواج ارتعاشی
 • نیروی ارتعاش
 • سیستم ارتعاشی
 • انواع ارتعاش از نظر شکل امواج
 • ارتعاش انسانی
 • جهات ورود ارتعاش
 • کمیات اندازه گیری ارتعاش
 • کمیات لگاریتمی
 • فاکتور قله ارتعاش
 • جنبه های بهداشتی ارتعاش
 • اثرات ارتعاش تمام بدن
 • اثرات ارتعاش دست - بازو

گفتار ششم: اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش

 • ارتعاش سنج
 • روشهای اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش
 • هدف اندازه گیری
 • گردآوری اطلاعات
 • انتخاب وسیله
 • استانداردهای اندازه گیری
 • روشهای اندازه گیری
 • اندازه گیری ارتعاش صنعتی
 • اندازه گیری ارتعاش تمام بدن
 • اندازه گیری ارتعاش دست-بازو
 • استانداردهای ارتعاش
 • حد مجاز مواجهه شغلی OEL
 • حد مراقبت ارتعاش
 • ارزیابی مواجهه ارتعاش تمام بدن
 • ارزیابی ارتعاش دست-بازو
 • محاسبه دز ارتعاش

گفتار هفتم: اصول کنترل ارتعاش

 • کنترل ارتعاش در مرحله طراحی و ساخت
 • کنترل ارتعاش در مرحله نصب و بهره برداری
 • حفاظت فردی
 • منابع