نحوه استفاده از جدول روشنایی در محاسبات روشنایی

نحوه قرائت CU مقدار از جدول
میزان انعکاس نور به سقف و دیوار و کف در قالب ضرایب مشخصی در این جدول گنجانده شده است. همان طوری که در(جدول 4- 1) مشاهده می کنید، در این جدول برای سقف ضرایب (80 و 70 و 50 و 30 و 10 و 0) درصد و برای دیوارها ضرایب (10 و 30 و 50) درصد و برای کف معمولاً ضریب 20 درصد در نظر گرفته می شود. این ضرایب بر اساس جنس مواد به کار رفته در این سه قسمت و همچنین بر اساس رنگ آن ها انتخاب شده اند.
به طور خلاصه جدول CU یک چراغ، ضرایبی است که از قرارگیری آن چراغ در فضا با ابعاد متفاوت، که رنگ ابعاد آن ها نیز متفاوت بوده به دست آمده است. از این رو این جدول یکی از مهم ترین مشخصات هر چراغ است که توسط یک سازنده تهیه می شود. برای مثال در خصوص چراغ نشان داده شده در (جدول 4- 1)، اگر مقدار RCR فضای موردنظر برابر 6 باشد و ضریب انعکاس سقف 70 % ، ضریب انعکاس دیوارها 50 % و ضریب انعکاس کف 20 % در نظرگرفته شود، مقدار CU که مطابق مسیری که به صورت خط چین نشان داده شده است، در جدول برابر 29 / 0 خواهد بود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:


  • محاسبه روشنایی داخلی
  • مقایسه شدت روشنایی محاسبه شده با مقدار انتخابی از جدول
  • تهیۀ شناسنامۀ فضای موردنظر
  • انجام محاسبات مورد نیاز
  • انجام محاسبات چیدمان چراغ ها

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]