راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

موضوعات:

مقدمه و اهمیت موضوع

گفتار یکم: مبانی نور و روشنایی

 • دمای رنگ
 • شاخص تجلی رنگ
 • رفتارهای نور
 • كمیات اندازه گیری روشنایی
 • شار نوری منبع روشنایی
 • شدت نور منبع
 • شدت روشنایی
 • درخشندگی
 • ضریب بهره نوری
 • ضریب بهره الکتریکی
 • قواعد تابش نور در محیط
 • قانون عکس مجذور فاصله
 • تابش نور با زاویه روی سطح افق
 • تابش نور با زاویه روی سطح عمود
 • تابش نور با زاویه روی سطح شیبدار
 • شدت روشنایی ناشی از منابع متعدد
 • قاعده اثر سطوح محدودكننده منبع

گفتار دوم: بینایی و روشنایی

 • عوامل مؤثر بر دیدن

گفتار سوم: منابع روشنایی مصنوعی

 • مشخصه های اصلی لامپ ها
 • انواع لامپ
 • چراغها

گفتار چهارم: اصول طراحی و نگهداری روشنایی مصنوعی داخلی

 • انتخاب سامانه توزیع روشنایی
 • انتخاب چراغ و لامپ
 • متوسط شدت روشنایی مورد نیاز
 • الزامات OEL
 • تعیین ضرایب بازتابش سطوح داخلی
 • ضریب بهره سامانه روشنایی
 • مجموع افتهای روشنایی
 • تعداد چراغ مورد نیاز
 • چیدمان چراغها
 • اصول طراحی پنجرهها برای تامین روشنایی طبیعی
 • اصول طراحی روشنایی طبیعی

گفتار پنجم: اندازه گیری و ارزیابی روشنایی

 • هدف اندازه گیری
 • وسایل اندازه گیری
 • روش كار با دستگاه نورسنج
 • سنجش درخشندگی
 • كالیبراسیون
 • سنجش ضریب بازتابش
 • طیف سنجی نور
 • گردآوری اطلاعات مورد نیاز
 • الزامات روشنایی
 • راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی
 • زمان اندازه گیری
 • روشهای اندازه گیری روشنایی
 • روش اندازه گیری الگویی
 • الگوهای IES
 • روش شبک های
 • اندازه گیری روشنایی تلفیقی
 • اندازه گیری روشنایی موضعی
 • اندازه گیری درخشندگی منابع و سطوح
 • ملاحظات ارزیابی روشنایی
 • روش ارزیابی روشنایی مصنوعی
 • راهنمای تکمیل فرم در سامانه ثبت نتایج مركز سلامت محیط و كار
[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 2.62 Mb
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 118

مطالب هم گروه: