پوستری برای ایمنی در محیط کار
این پوستر اکثر حوادث ناشی از کار را در محیط به خوبی به نمایش می دهد که می توانید بعنوان بنر یا پوستر در محیطهایی کاری که دارای همچین خطراتی است استفاده کنید.

منبع: safebook.ir