نمونه نیازسنجی سالانه ایمنی و بهداشت حرفه ای

با بررسی هایی که از محیط کار انجام میدهید مشکل کارها و عملیات را پیدا می کنید. برای اینکه به کار خودتون برنامه بدید باید به صورت یک نیازسنجی کارهایی که میخواهید در طول یک سال انجام دهید بنویسید و هرکدام را که انجام دادید تیک بزنید.
نمونه این برنامه را در زیر می توانید ببنید.


خیر بله عنوان آموزشی ردیف
اصول حمل بار – ارگونومی حمل بار 1
اصول حمل بیمار – ارگونومی حمل بیمار 2
ایمنی برق – پیشگیری از برق گرفتگی 3
ایمنی حریق - آتشنشانی 4
ایمنی مواجهه با مواد شیمیایی – آشنائی با برچسب ها و برگه های ایمنی (msds) 5
ایمنی و اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی - ایمنی 6
آشنایی با کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 7
ایمنی سیلندر های تحت فشار 8
آشنائی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار 9
اصول چیدمان ایمن در انبار 10
اصول ارگونومی اداری – ارگونومی ایستگاه رایانه 11
پیشگیری از بیماری های شغلی 12
ایمنی کار در ارتفاع 13
ایمنی مشاغل گرم (جوشکاری- برشکاری – فرزکاری) 14