منابع پیشنهادی آزمون استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای


 1. مجموعه كتابهاي مستند آزمونهاي استخدامي بهداشت حرفه ای (سوالات عمومي وتخصصي)


اصول و مبانی بهداشت حرفه ای:

فصل ۲ لغایت فصل هفتم از کتاب کلیات بهداشت حرفه ای،علیرضا چوبینه و فرید امیرزاده-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فصل ۴ (ارزیابی ریسک آلاینده های هوا در محیط کار) از کتاب اصول طب کار بیماریهای ناشی از کار، دکتر عقیلی نژاد، دکتر محمدی، دکتر لبافی نژاد، دکتر غفاری- انتشارات ارجمند

قوانین و ضوابط مرتبط با بازرسی و بهداشت حرفه ای:

 • ماده ۱ و اصلاحیه بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • فصل اول، مبحث دوم - چهارم - پنجم از فصل سوم، فصل چهارم، فصل یازدهم قانون کار و آئین نامه های مرتبط با بهداشت کار و درمان کارگری آن
 • دستورالعمل ۱۹۱ و ۱۵۶ قانون کار و آئین نامه های مرتبط
 • دستورالعمل سلامت کار در کارگاه های کوچک
 • بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها و ماده ۸۸ قانون تعزیرات حکومتی


مراحل و چگونگی بازرسی: Effective Workplace Inspections Canadian centre for occupational heailh & safety 2009

 • مراحل بازرسی و فرم های بازدید کارگاهی و دستورالعمل های مربوطه نظام شبکه و برنامه های اجرایی
 • شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، دکتر پیله رودی - چاپ دوم تابستان 1378 از انتشارات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
 • :آشنایی با فعالیت های مرکز سلامت محیط و کار-از انتشارات مرکز سلامت محیط و کار، معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 • حتما یادتان باشد مواد آزمون مندرج در دفترچه استخدامی وزارت بهداشت را مطالعه کنید و مطابق با آن نسبت به تهیه منابع بیشتر اقدام کنید.


کد و عناوین شغلی و مواد آزمون استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای

 • شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار


 1. شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
 2. نمونه برداری از آلاینده های محیطی و تجزیه نمونه ها
 3. مهندسی فاکتور های انسانی
 4. سم شناسایی شغلی و بیماریهای ناشی از کار
 5. ایمنی در محیط کار
 6. مدیریت ریسک


:موارد فوق پیشنهادی است و حتما از مشورت با استخدام شدگان دوره های قبل غفلت نکنید.
هرچه بیشتر تست ها و آزمون های مرتبط با مواد آزمون مندرج در دفترچه استخدامی مرتبط به رشته تان را مطالعه کنید موفقیتتان در آزمون بیشتر است. پس هرچه میتوانید تست و ازمون حل کنید.