شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 2018

شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 2018

28 اپریل 2018 مصادف با 8 اردیبهشت 97

ایمنی و سلامت نسل
بهبود ایمنی بهداشت کارگران جوان+ مقابله با کار کودکان

امسال، روز جهانی ایمنی و بهداشت کار (روز ایمن) و روز جهانی علیه کار کودکان، در حال جمع آوری یک کارزار مشترک هستند برای بهبود ایمنی و بهداشت کارگران جوان و پایانی بر کار کودکان.
کارزار مشترک با هدف تسریع اقدامات برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) هدف 8.8 : محیط کار ایمن و مطمئن برای همه کارگران تا سال 2030 و هدف 8.7 : پایان همه ی اشکال کار کودکان تا 2025. دستیابی به این اهداف نیازمند رویکرد هماهنگ و یکپارچه ای است که فرهنگ پیشگیری ایمنی بهداشت کار را به نفع نسل آینده نیروی کار جهان ترویج کند .

541 میلیون جوان کارگر (15-24 ساله) بیش از 15 درصد از نیروی کار جهان را تشکیل می دهند و نسبت به کارگران بزرگسال بالای 25 سال، به میزان 40 درصد بیشتر از آسیب های شغلی غیر مرگبار رنج می برند.
عوامل زیادی می تواند آسیب پذیری ریسک های ایمنی بهداشتی جوانان را افزایش دهد، مانند مرحله رشد جسمی و روانی، کمبود تجربه کاری و کمبود آموزش، آگاهی محدود از خطرات مربوط به کار و ضعف قدرت چانه زنی که می تواند کارگران جوان را به پذیرش وظایف خطرناک یا مشاغلی با شرایط کاری نامناسب هدایت کند.

کارزار روزایمن 2018 اهمیت حیاتی برای بررسی این چالش ها و بهبود ایمنی و بهداشت کارگران جوان را برجسته می کند ، نه تنها برای ارتقای اشتغال کارگران جوان، بلکه برای پیوند این تلاش ها به مبارزه با کار خطرناک کودکان.