تست های تالیفی سم شناسی فلزات
1 – کدام یک باعث ناهنجاری های جنینی نمی شود ؟
الف ) اورانیوم ب ) کادمیوم
ج ) قلع د ) آهن
2 – بیماری شیورز در تماس با کدام فلز ایجاد می شود ؟
الف ) سرب ب ) کادمیوم
ج ) آهن د ) آلومینیوم
3 – آزمایش مو و ناخن برای تشخیص مسمومیت با کدام گزینه کاربرد دارد؟
الف ) سرب ب ) آرسنیک
ج ) آلومینیوم د ) الف و ب
4 - ایجاد خط قهوه ای در پای دندان ها مربوط به کدام فلز است؟
الف ) نقره ب ) جیوه
ج ) سرب د ) کادمیوم
5 - آرژیریا اثرات مسمومیت با کدام فلز است ؟
الف ) نقره ب ) مولیبدن
ج ) کادمیوم ج ) آلومینیوم
6 - کدامیک از گزینه ها از علایم مسمومیت با سرب نیست؟
الف ) افزایش تستوسترون ب ) افزایش کوپروپورفیرین ادرار
ج ) افزایش فشار خون د ) افزایش بزاق دهان
7 – بین کدام دو فلز زیر حساسیت متقاطع وجود دارد ؟
الف ) آلومینیوم و آهن ب ) سرب و کادمیوم
ج ) سرب و کبالت د ) نیکل و کبالت
8 – فلزات کدام گزینه باعث از بین رفتن تیغه بینی می شوند؟
الف ) کادمیوم و سرب و آرسنیک ب ) سرب و کادمیوم و کروم
ج ) آرسنیک و مس و کروم د ) آرسنیک و کادمیوم و نیکل
9 – مسمومیت با کدام فلز علایمی شبیه به پارکینسون ایجاد می کند؟
الف ) آرسنیک ب ) سرب
ج ) منیزیم د ) منگنز
10 – مهمترین راه دفع اغلب فلزات از بدن کدام گزینه است ؟
الف ) صفرا ب ) هوای بازدمی
ج ) کلیه د ) الف و ج