همه ارتعاشات صوت بوسيله گوش انسان قابل شنيدن نيست و بايد حدوداً بين ٢٠ تا ٢٠ هزار هرتز باشد تا با گوش ما شنيده شود
انواع صدا به دو دسته عمده تقسيم مي شوند :
١- صدای ایمپکت مثل صدای دستگاه های پرس كه یه پیک دارد و تمام می شود
٢ - صدای ایمپالس كه صدايي ماندگار است مثل صدای موتور جت و یا صدای توربين يا پمپ يا سنگ فرز و ...
كه براي هر دو بايد گوشي صداگير تهيه شود البته معمولاً بيشتر براي ايمپالس گوشي صداگير تهيه مي كنند ، ولي ايمپكت هم نياز به كنترل دارد ، مثلاً صداي شليك يك نوع ايمپكت محسوب مي شود و معمولاً تيراندازها از گوشي ايمني درحين تيراندازي استفاده مي كنند