راهنمای انتخاب دستکش شیمیایی با توجه به گروههای مختلف مواد شیمیایی

حلال ها
دستکش مناسب: لاستیکی و نیتریلی


کتونها
دستکش مناسب: لاستیکی، نئوپرنی، پلی وینیل الکل(pva) ، بوتیل


اسیدها


دستکش مناسب: لاستیکی، نیتریلی ، نئوپرنی، پلی وینیل کلراید (pvc)


هیدروکربنها


دستکش مناسب: نیتریلی ، نئوپرنی


روغن ها و گریس


دستکش مناسب: نیتریلی، نئوپرنی ، pvc و pva


حلال های آلی


دستکش مناسب: نیتریلی، نئوپرنی