الزامات OSHA در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردی


  • الزامات عمومی: 29 CFR 1910.132
  • الزامات حفاظت چشم و صورت: 29 CFR 1910.133
  • الزامات حفاظت تنفسی: 29 CFR 1910.134
  • الزامات حفاظت سر : 29CFR 1910.135
  • الزامات حفاظت پا: 29 CFR 1910.136
  • الزامات تجهیزات حفاظتی عایق برق : 29CFR 1910.137
  • الزامات حفاظت دست : 29 CFR 1910.138
  • الزامات حفاظت شنوایی: 29CFR 1910.95
  • الزامات حفاظت در برابر سقوط: 29 CFR 1910