استانداردهای اروپایی تجهیزات کار در ارتفاع

استاندارد EN 341 : تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - ابزارهای فرود


استاندارد EN 353-1: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - راهنما برای ابزار توقف سقوط با تکیه گاه سخت و محکم


استاندارد EN 353-2: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - راهنما برای ابزار توقف سقوط با تکیه گاه انعطاف پذیر


استاندارد EN 354:2002: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - لنیاردها


استاندارد EN 355: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - جاذب های انرژی (شوک گیرها)


استاندارد EN 358 : تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - سیستم های استقرار در حین کار و جلوگیری از سقوط - کمربندها و لنیاردها


استاندارد EN 360: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - سیستم های توقف سقوط


استاندارد EN 361: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط- هارنس های تمام بدن


استاندارد EN 362: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - اتصال دهنده ها


استاندارد EN 364: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط- روش های تست


استاندارد EN 365: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - الزامات عمومی شامل دستورالعمل های استفاده و علامتگذاری تجهیزات


استاندارد EN 565: الزامات ایمنی و روش های تست


استاندارد EN 795: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط- الزامات تکیه گاه ها و روش های تست


استاندارد EN 813: تجهیزات حفاظت در برابر سقوط - هارنس های نشیمن


استاندارد EN 1497: تجهیزات امداد و نجات - هارنس نجات


استاندارد EN 1498: تجهیزات امداد و نجات - لوپ های نجات