ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻜﺎت ﻋﺒﺮت اﻧﮕﻴﺰ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺟﻬﺎن ، ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺎري ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ، ﻣﺮگ زودرس ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ا ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ رﻧﺞ و ﻏﺼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و اﻃﺮاﻓﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﺳﺖ ، درد ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﺑﻌﺎد آن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﮔﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات اي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﻨﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻤﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز ﻳﻜﻲ از HSE اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ در ﻛ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺎر و ﭘﻨﺪ آﻣﻮزي و ﻋﺒﺮت اﻧﮕﻴﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺼﻮر و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ 93 اﻟﻲ 87 از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺣﻮزه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ، ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨ ﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اراﺋﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻜﺎت ﭘﻨﺪ آﻣﻮز و از ذﻛﺮ اﺳﺎﻣﻲ و اﺳﺖ ، ﻋﺒﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي وﻗﻮع ﺣﻮادث اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺘ -ﺣﺎدﺛﻪ 1 : ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﭘﻴﺎﻣﺪ-2، ،-3 ﻋﻠﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ( و ﻣﺸﺎﺑﻪ -4 اﺳﺖ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻮادث ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه .
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ HSE ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان آرزو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ، ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺣﻮادث اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﻧﺮ ﺣﻼوت و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي رﺳﺎﻧﺪن ژي ﭘﺎك ﺑﻪ اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪام . اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎوران، و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز ﻗﺮار HSE ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﮔﺎز از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
برای دیدن ادامه مطلب فال پیوستی را دانلود کنید:

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]
حجم: 3.6mb
نوع فایل: pdf