تجزیه و تحلیل حوادث به روش 5WH

تجزیه و تحلیل حوادث به روش 5WH یکی از روش های بررسی حادثه است که مشخص می کند چه, چگونه, چرا, کجا و کی و توسط چه کسی حادثه اتفاق افتاده است. در این روش ضعفهای اساسی سیستم ایمنی شناسایی شده و نحوه ارتباط آن در ایجاد شرایط و اعمال ناایمن که منجر به وقوع حادثه شده, شرح داده می شود.
تجزیه و تحلیل علت حادثه حیاتی ترین مرحله از مراحل بررسی حادثه می باشد لذا در نظر گرفتن متدی منظم و صحیح برای تشخیص فاکتورهایی که باعث حادثه شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک روش بسیار مناسب و در عین حال ساده برای تجزیه و تحلیل نتایج و تعیین علل حادثه استفاده از تکنیک 5WH است.

شش حرف ابتدای لغات Who (چه کسی), (چه چیزی) What, (کجا) Where, (چه زمانی) When, (چرا) Why, (چگونه) How دچار حادثه شده است.
1-Who

 1. چه کسانی درگیر حادثه بوده اند؟
 2. سن حادثه دیده
 3. سابقه کاری
 4. میزان تحصیلات
 5. آیا شغل حادثه دیده در هنگام حادثه وظیفه اصلی فرد بوده است؟
 6. آیا فرد حادثه دیده آموزش های لازم را دریافت کرده است؟


2-What

 1. چه تجهیزاتی در حادثه درگیر بوده اند؟
 2. موقعیت قرار گیری تجهیزات در هنگام حادثه به چه صورت بوده اند؟
 3. آیا تجهیزات حفاظ گذاری شده اند؟


3-where

 1. محل وقوع حادثه
 2. شرایط مکانی کف کارگاه
 3. میزان صدای موجود در گارگاه
 4. میزان روشنایی گارگاه


4-when

 1. تاریخ و ساعت وقوع


5-why

 1. شرح چرایی وقوع حادثه


6-How

 1. شرح چگونگی وقوع حادثه