آموزش ویدیویی نرم افزار 3DSSPP

نرم افزار 3DSSPP یک مدال بیومکانیکی استاتیک است که نیروهای فشاری و برشی وارده به مفصل لمبوساکرال (S1/L5) و دیسک بین مهره های (L4/L5) را براساس پوسچر بدن, بزرگی وزن بار و ابعاد آنتروپومتریکی محاسبه می کند.

کاربرد نرم افزار 3DSSPP :
  • کاربردهای نرم افزار 3DSSPP در ارزیابی ارگونومی
  • نمونه برداری جهت شبیه سازی
  • اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار در شبیه سازی
  • تفسیر و کاربرد نتایج نرم افزار در تعیین نقاط خطر یک ایستگاه کار( آنالیز بیومکانیکی، نیروی فشاری و برشی وارد بر کمر، درصد افراد قادر به انجام وظیفه و برآورد آسیب به لیگامنت کمر)
  • ارزیابی موثر بودن یک راهکار مداخله ای ارگونومی در محیط نرم افزاربرای دانلود نرم افزار و اموزش ویدیویی به صورت غیر مستیم می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

[فقط کاربران می توانند لینک ها را مشاهده کنند لطفا ثبت نام یا وارد حساب خود شوید. ]