فیلم دستورالعمل ایمنی عمومی
در این فیلم کلیات نکات ایمنی در محیط کار می بینید که شما بعنوان مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای حتما باید در صورت دیدن این رفتارها تذکر بدین.

حجم: 9mb
فرمت: mp4
زمان: 2min