آسيبهای رگ به رگ شدگی (RSIs) چيست؟

پاسخ: RSIs بيماري تلقي نمي شوند در حالتي كه پاسخي هستند به نيازهاي تكرار شونده و مفرط قرار گرفته روي بدن. صدها صدمه ي ناشي از كشش هاي تكرار شونده يا (RSIs) همه يك عامل ايجاد دارند: كشش هاي مفرط روي بافتهاي نرم بدن ( تاندون ها، عصب ها، سيستم گردش و غيره)

اين دردها هنگامي آغاز مي شوند كه شما كاري را چندين بار انجام دهيد، از كليك كردن موس گرفته تا سرك كشيدن براي ديدن مانيتور. اگر بدن شما فرصتي براي التيام يافتن پيدا نكند، آسيب ديدگي افزايش مي يابد و مي تواند به تدريج توانائي انجام كار در شما را از بين ببرد.


RSI يك عبارت چتري عمومي براي اين جراحتها هست كه ساير عبارتهاي استفاده شده براي RSIs عبارتند از:

  • · CTD ضايعه ي ناهنجاري فزاينده
  • · MSDآسيبهاي استخوان ماهيچه اي
  • · OOS سندرم استفاده ي بيش از حد شغلي
  • · RMI صدمات ناشي از تكرا فعاليت
  • · UEMSD آسيبهاي استخوان ماهيجه اي شديد
  • · WRULD ناهنجاري هاي اندامهاي بالايي ناشي از كار كردن


مثالهاي زير از صدماتي است كه مشخصاً RSIs تلقي مي شوند:

· Tenosynovitis التهاب پوشش تاندون

· Tendonitis التهاب تاندون

· Epicondylitis التهاب تاندون ها در جايي كه به استخوانهاي بازو متصل مي شوند.

· سندرم تونل كارپال – شرايطي كه هنگام كمپرس شدن عصب مديان در تونل كارپال بوجود مي آيد.

· سندرم تونل كوبيتال – هنگام فشرده شدن عصب زند زيرين در جايي كه از بازو در نزديكي آرنج مي گذرد.

· سندرم خروجي Thoracic – بر عصب ها و رگهاي خوني در گردن و شانه ها اثر مي گذارد.


سوال: علائم آسيب كدام است؟


پاسخ: مشخصه هاي ظاهري صدمه عبارتند از كشيدگي، سوزش عمومي، درد خفيف، تپش، درد تيز، بي حسي، سوزن سوزن شدن، سوختن، ورم كردن، و كم شدن قدرت در نيمتنه بالايي (دستها، بازوها، شانه ها، و گردن.) بعضي از آسيبها به طور واضحي قابل مشاهده نيستند – سندرم تونل كارپال (CTS) يك مثالي از اين امر است كه دستها بي حس مي شوند و سوزن سوزن شدن و درد متناوباً در هنگام شب و در حالي كه تلاش براي خوابدن صورت مي گيرد اتفاق مي افتد.

وقتي فعاليتهاي فيزيكي (كار، ورزش، فعاليتهاي علاقه مندانه) تا حد آسيب رساندن افراط مي شوند، خستگي مفرط عمومي معمولاً اولين نشانه ي فشار بيش از حد به بدن است. نشانه هاي اين خستگي مفرط عمومي عبارتند از ناراحتي (درد)، از دست دادن نيرو، احساس لرزش در عضو آسيب ديده. اين نشانه ها با ادامه يافتن فعاليت آسيب رساننده افزايش مي يابد و معمولاً با متوقف كردنِ ساعتي يا دقيقه اي كار كاهش يافته يا از بين مي رود. وقتي نشانه هاي خستگي ادامه پيدا مي كند، حتي پس از استراحتي معمول، مي تواند حاكي از اين باشد كه اشكالي وجود دارد. اگر شما همچنان پس از استراحت شبانه خسته هستيد و درد داريد، فعاليتي كه مورد سوال است ممكن است شما را تا حد آسيب رساندن تحت فشار قرار دهد.سوال: اگر دردهاي RSIداشتم بايد چه كار كنم؟

پاسخ: در ابتدا، و از همه مهم تر، اگر در همه ي بدن احساس درد داريد، نياز است كه به پزشك مراجعه كنيد. تا جايي كه مي توانيد سريع اين كار را انجام دهيد كه تفاوت يك روز و دو روز مي تواند موجب تفاوت بهبود بعد از يك استراحت كوتاه يا يك استراحت طولاني باشد كه موجب عذاب است. حتماً به پزشك مراجعه كنيد. حالا حتماً هم لازم نيست كه پزشكي كه به او مراجعه كرده ايد با اين نوع از آسيب آشنا باشد. عموماً هر بيمارستاني با كلينيك درمان حرفه اي مي تواند درمانهاي خاص اين آسيب ها را ارائه كند. منتظر نمانيد و فكر كنيد. براي ويزيت شدن به دكتر مراجعه كنيد. اطلاعات ارائه شده در اينجا يا هر جزوه ي تدوين شده ي ديگري نبايد با تشخيص هاي پزشك جايگزين شود.


سوال: عامل هاي مشخص آسيب هاي خطر چيستند؟


جواب: چندين فعاليت فيزيكي وجود دارد كه به عنوان عاملهاي خطر براي RSI هستند درست مثل شرايط شخصي/پزشكي و محيطي/فيزيولوژيكي. در اينباره به طور خلاصه در قسمت بعد توضيح مي دهيم:

فعاليت فيزيكي (شغل يا غير شغل) عاملهاي ريسك در موارد زير شناخته شده اند:

تكرار – انجام دادن كاري با قسمت مشخصي از بدن به صورت تكراري

وضعيت بدن – قرار دادن مفصلي در حد نهايت توان حركت آن در هر جهتي بدون توجه به موقعيت خنثي مركزي آن

نيرو – انجام دادن كاري با نيروي كششي ماهيچه ها

تقلاي استاتيك (ايستا) – نگه داشتن جسمي يا بدن در وضعيت ايستا

فشار تماسي – فشار مستقيم روي عصبها يا تاندون هابراي استراحت دادن به قسمتي از بدن در جهت خلاف يك سطح زاويه دار و سخت