دستورالعمل جلوگیری از سقوط اشیا


  1. مواد و ابزار باید در جایی قرار گیرند که به هیچ وجه امکان لغذیدن, غلطیدن و یا به طور کلی سقوط انها وجود نداشته باشد.
  2. برای انداختن اشیا از ارتفاع باید اطمینان حاصل نمود که کسی در معرض خطر قرار نداشته باشد.
  3. مواد را باید طوری روی هم قرار داد که امکان سقوط آنها از بین برود.
  4. ایستان در زیر بارهای آویزان ممنوع است.
  5. اشیایی که به طور ایستاده مستقر می گردند باید به صورتی محکم شوند که امکان برگشت و سقوط آنها وجود نداشته باشد.
  6. ارتفاع بار در وسایل نقلیه نباید بیش از حد مجاز باشد.
  7. باید بار را به اندازه ای برداشت که بتوان ان را به آسانی جابجا کرد.
  8. از پرتاب کردن مواد و ابزار جدا خودداری کنید.منبع: کتاب مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی, دکتر مهدی روانشادینا, انتشارات سیمای دانش